"รู้ไว้ว่า"

ทรคเดดๆ ความรดๆ
เรองราวตางๆ สาระเนนๆ
ตดตอลงโฆษณาทางไดเรค
Followers
96.8K
Followers
Average Likes
471.5
likes per post
Average Comments
1.4
comments per post
Brand Mentions
No brand mentions found for this user
Latest on Instagram
Last 12 posts
400
(Cortisol) (Endorphin)
Flicker-Fusion Frequency 60 Flicker-Fusion Frequency 250 4