مریم دلیلی_آموزشگاه سپیدرنگ

IranTehran
مؤلف کتاب نقاشی موزاییک
زیبایی شناسی دانشگاه ساپینزا رم
مربی صداسیماartmosaicart
۱7سال سابقه آموزش
09123368619واتساپ
66493769
Followers
14.4K
Followers
Average Likes
424.3
likes per post
Average Comments
87.3
comments per post
Brand Mentions
No brand mentions found for this user
Latest on Instagram
Last 12 posts
.#__ #_ #_ #_ #_ #_ #_ #_ #mosaicdalili #mosaic_painting #mosaicart #mosaic_portrates #mosaico #mosaicartworks
. . .#__ #_ #_ #_ #_ #_ # # #mosaicdalili #mosaic #mosaico #mosaicart #mosaic_portrates #mosaicartworks
. .#__ #__ #_ #_ #_ #_ #mosaicdalili #mosaic_portrates #mosaico #mosaicart #mosaicartworks #mosaicglass .
. ...###__ #_ # # #mosaicart #mosaic_portrates #mosaic_painting #mosaico
. 29 1402 . .# #_ #_ #_ #__ #mosaicart #mosaico #mosaic_painting #mosaicdalili
.# #_ #_ #_ #_ #_ # #mosaicdalili #mosaic_painting #mosaic_portrates #mosaicartworks #mosaico
.#__ #_ #_ # #_ #_ #_#mosaicdalili #mosaic_portrates #mosaico #mosaicartworks #mosaic_painting #mosaic_portrates
. .. .#__ #_ #_ #_ # # # #mosaicdalili #mosaic_art #mosaico #mosaic_painting #mosaicartworks #mosaic_portrates
. #__ #_ #_ #_ #_ #mosaicdalili#mosaicporyrates#mosaico
. . . . .#__#_#_ #_ ##_ #_ #mosaicdalili #mosaic_painting #mosaico #mosaic_portrates #mosaicartworks #budhha
. . . . .#__#__ #_ #_ #_ #_ #_ #mosaicdalili #mosaic_painting #mosaico #mosaic_portrates #mosaicartworks
. #__#_#_ #_ ##__ #mosaicdalili #mosaicart #mosaic_portrates #mosaicartworks