مریم دلیلی_آموزشگاه سپیدرنگ

Iran_Tehran
مؤلف کتاب نقاشی موزاییک
زیبایی شناسی دانشگاه ساپینزا _رم
مربی صداسیما#art#mosaicart
۱۶سال سابقه آموزش
09123368619:واتساپ
66493769
Followers
14.4K
Followers
Average Likes
433.1
likes per post
Average Comments
70.2
comments per post
Brand Mentions
No brand mentions found for this user
Latest on Instagram
Last 12 posts
. . . #__ #_ #_ #__ #_ #__ _#mosaicdalili #mosaic_portrates #mosaic_art #mosaicartworks
. ........ : #__#_ #_ #_ # #_ #mosaicdalili #mosaicart #mosaic_portrates #mosaico #mosaic_painting #mosaicartworks #mosaic_art
. . . . .#__ #_ #_ #_ #_ #_ #__ #mosaic_portrates #mosaicdalili #mosaico #mosaicartwork
. . . . . . #__ #_ #_ #_#_#_ #_ #mosaico #mosaic_painting #mosaicart #mosaic_portrates #mosaicdalili
.
. . . ...#__#_#_ #_ #_ #_ #_ #_ #_#_ #_ #mosaicdalili #mosaicart #mosaic_portrates #mosaic_painting #mosaico #mosaicartworks #mosaic_art#faranak_kolabi
! . . . #__#_ #_ #_ #_ #_#_ #mosaicart #mosaico #mosaicdalili #mosaicartworks
. . .#__ #_ #__ # #_ #_ #_ #_ #mosaicdalili #mosaicart #mosaicartworks #mosaicwallart
. . . .#__ #_ #__ #_ #_ #_ #mosaicdalili #mosaicartworks #mosaico #mosaic_painting
. . . ...#__ #_ #_ # #_ ##mosaicdalili #mosaicart #mosaicartworks
. . . .#__ #_ #__ #_ #_ #_ #_ #_ #mosaicdalili #mosaicart #mosaicartworks #mosaico
: #__ #_ #_ #_ #_ #_ #mosaicdalili #mosaicart #mosaic_portrates