મને તો તું જ જોઇએ


ગજરત લવ પજ

Must view story

Rs49 for promotion collaboration

22Jan2k18
Followers
44.3K
Followers
Average Likes
338
likes per post
Average Comments
17.9
comments per post
Brand Mentions
No brand mentions found for this user
Latest on Instagram
Last 12 posts
......Tag/Share... , , sad, & Like/comments/tag/share/save . Follow @mane_to_tu_j_joiye@mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye..#gujarati #gujarat #kalol #kalolnogujju #premekzindagi #gujjurocks #botad #barod...
Follow @baby._.twishu@baby._.twishu ..#gujarati #gujarat #kalol #kalolnogujju #premekzindagi #gujjurocks #babygirlclothes #baroda #mahesana #surat #palanpur #manetotujjoiye #ahmedabad #ratlam #twisha #kankaria #girlpower #cutegirl #gujjugirl #gujjujalso #sweetgirl #followbaby #babygirl #cutebaby ...
......Tag/Share... , , sad, & Like/comments/tag/share/save . Follow @mane_to_tu_j_joiye@mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye..#gujarati #gujarat #kalol #kalolnogujju #premekzindagi #gujjurocks #botad #barod...
......Tag/Share... , , sad, & Like/comments/tag/share/save . Follow @mane_to_tu_j_joiye@mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye..#gujarati #gujarat #kalol #kalolnogujju #premekzindagi #gujjurocks #botad #barod...
......Tag/Share... , , sad, & Like/comments/tag/share/save . Follow @mane_to_tu_j_joiye@mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye..#gujarati #gujarat #kalol #kalolnogujju #premekzindagi #gujjurocks #botad #barod...
......Tag/Share... , , sad, & Like/comments/tag/share/save . Follow @mane_to_tu_j_joiye@mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye..#gujarati #gujarat #kalol #kalolnogujju #premekzindagi #gujjurocks #botad #barod...
Happy Birthday , , sad, & Like/comments/tag/share/save . Follow @mane_to_tu_j_joiye@mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye..#gujarati #gujarat #kalol #kalolnogujju #premekzindagi #gujjurocks #botad #baroda ...
......Tag/Share... , , sad, & Like/comments/tag/share/save . Follow @mane_to_tu_j_joiye@mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye..#gujarati #gujarat #kalol #kalolnogujju #premekzindagi #gujjurocks #botad #barod...
......Tag/Share... , , sad, & Like/comments/tag/share/save . Follow @mane_to_tu_j_joiye@mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye..#gujarati #gujarat #kalol #kalolnogujju #premekzindagi #gujjurocks #botad #barod...
......Tag/Share... , , sad, & Like/comments/tag/share/save . Follow @mane_to_tu_j_joiye@mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye..#gujarati #gujarat #kalol #kalolnogujju #premekzindagi #gujjurocks #botad #barod...
......Tag/Share... , , sad, & Like/comments/tag/share/save . Follow @mane_to_tu_j_joiye@mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye..#gujarati #gujarat #kalol #kalolnogujju #premekzindagi #gujjurocks #botad #barod...
.......Tag/Share... , , sad, & Like/comments/tag/share/save . Follow @mane_to_tu_j_joiye@mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye @mane_to_tu_j_joiye..#gujarati #gujarat #kalol #kalolnogujju #premekzindagi #gujjurocks #botad #baro...