તમર જવન ન લગત જ પસટ
થડક વત પરમ ન મર અન એમન
ઉદસ હવ ત મજ મ આવ જશ
ફલ ત કર
For businessinquiry kyamehasu
Followers
45.7K
Followers
Average Likes
277.6
likes per post
Average Comments
5.3
comments per post
Brand Mentions
@actoryash
actoryash
Mentions: 1
જગત in cinemas 3rd May
Latest on Instagram
Last 12 posts
#reels #explore
Tag someone #reels #explore
POV: GULABI SADI in
Follow for more :-@gujju_no_lover_yoWarning : Give Credits / Mention if reposted -Tag Your Love/Frd etc - Turn On Post Notification! Watch Our Story For More Fun DM for Credit / Removal @kyamehasu-Follow for more Quotes :-@gujju_no_lover_yo@gujju_no_lover_yo #gujju_no_lover_yo- Like and Sh...
#explorepage
Aavu transition mare pan karvu 6 Dmfc.#couplegoals #couple #cute #couplegoals #couples #couplevideos #gujarati #gujju #care #love #caringpartner #caring #caringhusband #funnycouples #funnyvideos #funnyreels #funnymemes #fear #losingyou #wedding #firstnight
Tag your partner Dmfc.#couplegoals #couple #cute #couplegoals #couples #couplevideos #gujarati #gujju #care #love #caringpartner #caring #caringhusband #funnycouples #funnyvideos #funnyreels #funnymemes #fear #losingyou #wedding #firstnight
Tag your cute tummy girl .#cute #relationshipgoals #cutecouples
One day .#couple #couplegoals
Tag your bachchi