છકડો

છકડ હક સથ સથ ખટ સપરદય વળ ન પણ હક લવઅન રજકય ખટ નત ત મર પરય એમય શશક ખટ ત બવ ગમ જનત ન જગત કરવન થડ કર
Followers
90.8K
Followers
Average Likes
458.6
likes per post
Average Comments
15.1
comments per post
Brand Mentions
@gadkari.nitin
gadkari.nitin
Mentions: 1
Latest on Instagram
Last 12 posts
.. TMC 1 ...
Congratulations
.. ?
Your Thoughts?
2 ..
..
.
.. ..
2029 .