عکس نوشته های داریوش

Dariush Eghbali پیج دومaxneveshtehaydariush
آنچه هستی را بپذیر
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Followers
242.1K
Followers
Average Likes
5.9K
likes per post
Average Comments
112.8
comments per post
Brand Mentions
No brand mentions found for this user
Latest on Instagram
Last 12 posts
.#:.@deghbali@ax_nevesht_hay_dariush. .@ax_neveshte_hay._dariushdariush#dariush_eghbali#music##reels#love.##_##_##
.#:.##_######_#dariush#deghbali#insta_music
#_
! #_ @ax_neveshte_hay_dariush.###dariush
#_:.##_##deghbali#dariush#music
.#__:@deghbali@ax_neveshte_hay._dariush #_#####deghbali #dariush#
1- # 2- #.. : - @mobinrasaei
#_:.##_##deghbali#dariush#music
#_:.##_##deghbali#dariush#music
@nilu_music#_:.#_#_##deghbali#dariush#Artist
#:.#_#_##deghbali#dariush
#__:.#_#_##deghbali#dariush